• Yıllık Çalışma Planı ve Eğitim Planlarını İşyeri Hekimi ile birlikte hazırlamak

• İş Güvenliği Eğitimlerini vermek

• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Risk Değerlendirmesi yapmak

• Acil Durum Planı hazırlamak

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

• İç Yönetmelik hazırlamak

• İş İzni Prosedürü hazırlamak

• Çalışma talimatları hazırlamak

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

• Periyodik kontrol raporlarının takibini yapmak

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

• Yıllık çalışma planı hazırlamak

 

RİSK DEĞERLENDİRME

Risk Değerlendirmesi nedir?

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

 

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:

• Tehlikelerin tanınması,

• Risklerin önceden belirlenmesi,

• alışanlar için güvenli ortam tesisi,

• Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,

• Kalite ve Verim artışı sağlanması,

• Uluslar arası saygınlık,

• Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,

• Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.

Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.

• Karar vermede sistematik ve mantıksal bir yaklaşım sağlar.

• Karmaşık karar sorunlarında seçeneklerin ayrıntılı bir analizi olanaklı kılar.

• Karar vericinin risk ve belirsizlikle gerçekçi bir biçimde karşı karşıya gelmesini sağlar.

• Örgüt içinde iletişime yardımcı olur.

• Bir karar sorunu için ne kadar bilgi toplanacağının karar vericiler tarafından belirlenmesini sağlar.

• Karar vermede yargı ve sezgiyi ön plana çıkartır.

Risk değerlendirmesi ne zaman yapılır;

•  İşe başlamada ; İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

• İşyerinde Değişiklik olması durumunda; İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

• İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda;  İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,

•  Düzenli aralıklarla; Az Tehlikeli işyerlerinde6 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Genel Konular

•  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

•  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

•  İşyeri temizliği ve düzeni,

 

Sağlık Konuları

•  Meslek hastalıklarının sebepleri,

•  Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri,

•  Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 

Teknik Konular

•  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

•  Elle kaldırma ve taşıma,

•  Yangın ve yangından korunma,

•  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

•  Ekranlı araçlarla çalışma,

•  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

•  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri,

•  Güvenlik ve sağlık işaretleri,

•  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

•  Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 

ACİL DURUM PLANI

Acil Durumlar Nelerdir?

• Yangın

• İş Kazası

• Doğal Afet

• Kimyasal Madde Sızıntı

• Sabotaj ve Patlama

 

Acil Durum Planlamasında Aşamalar

•  İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

• Olması muhtemel acil durumları değerlendirilerek, gerekli önlemler alınması,

• Ekipler oluşturulması

• Acil Toplanma alanları oluşturulması

• Acil durum işaretlemeleri yapılması

• Ekiplere eğitim verilmesi

• Tatbikatların yapılması

 

PATLAMADAN KORUNMA

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

• Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

• Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

• Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

• İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

• Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞİMİZ

BİZ

İŞİMİZ

MEVZUAT

REFERANS

MEDYA

İLETİŞİM

COPYRIGHT © 2014

"kazanan işyeri, artan yaşam kalitesi"